شیمانا::آموزش و آزمون آنلاین
یکشنبه 1397/4/31 ساعت 07:19

تاریخ بروزرسانی: جمعه 1394/8/29 ساعت 21:17

admin
ارسال شده توسط استاد شیمانا

کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 12312 منطقه 2 گروه آزمايشي علوم انساني

کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 12312 منطقه 2 گروه آزمايشي علوم انساني

جزییات بیشتر مربوط به این کارنامه نظیر: درصد دروس، نمره خام، رتبه در زیرگروه ها، معدل دیپلم، شهرستان، کد دیپلم، تعداد داوطلبان منطقه، آخرین رتبه مجاز در سهمیه و ... در ادامه آمده است

www.sanjesh.org
اعلام نتايج اوليه آزمون سراسري سال 1393
www.sanjesh.org
: اطلاعات ثبت نامي و آزموني

سهميه زبان خارجي دين سال تولد شماره شناسنامه جنس نام خانوادگي و نام شماره پرونده
منطقه 2 انگليسي اسلام 74 مرد
کد منطقه اخذ ديپلم کد دانش آموزي سال اخذ ديپلم کد ديپلم عنوان ديپلم معدل کتبي ديپلم معلوليت
1731 92 12 ادبيات وعلوم انساني 13/29 ----
----
----
قطب بومي ناحيه بومي استان بومي محل تولد محل اخذ سال ماقبل ديپلم محل اخذ ديپلم محل اخذ مدرک پيش دانشگاهي
چهار سه اصفهان اصفهان - مباركه - مركزي اصفهان - مباركه - مركزي اصفهان - مباركه - مركزي اصفهان - مباركه - مركزي
:اعلام علاقه مندي بر اساس تقاضانامه

کارمندي آموزگار غير انتفاعي ، پيام نور
خير خير بلي
:وضعيت مجاز به انتخاب رشته در دوره هاي مختلف هر يک از گروههاي آزمايشي
رشته هاي پيام نور و غيرانتفاعي (پذيرش صرفا بر اساس سوابق تحصيلي) رشته هاي پيام نور و غيرانتفاعي (پذيرش بر اساس کنکور و سوابق تحصيلي ) دانشگاه فرهنگيان (مراکز تربيت معلم سابق) ويژه فرهنگيان نيمه حضوري و مجازي و پرديس خودگردان روزانه و نوبت دوم گروه آزمايشي شماره داوطلبي
مجاز  مجاز غيرمجاز غيرمجاز مجاز مجاز علوم انساني

: شماره داوطلب   وضعيت رتبه و نمره کل داوطلب در هر زير گروه ، گروه آزمايشي :علوم انساني
پنج چهار سه دو يک رتبه و نمره کل /زيرگروه رديف
 25%  25%  25%  25%  25% درصد تاثير سوابق تحصيلي 1
 11848  10236  10340  11097  14151 رتبه در سهميه بين 76739 نفر 2
 31429  27265  27343  29313  37104 رتبه کشوري (بدون سهميه) بين217245 نفر 3
6250 6409 6381 6318 6039 نمره کل نهايي 4

نمرات خام دروس امتحاني گروه آزمايشي :علوم انساني
نمره درس عنوان درس رديف
 9/4  زبان و ادبيات فارسي  1
 10/7  زبان عربي  2
 18/7  فرهنگ و معارف اسلامي  3
 0/0  زبان خارجي  4
 10/0  امارورياضي  5
 40/0  اقتصاد  6
 15/6  ادبيات فارسي تخصصي  7
 0/0  زبان عربي تخصصي  8
 23/4  تاريخ وجغرافيا  9
 20/0  علوم اجتماعي  10
 1/4  فلسفه ومنطق  11
 18/4  روانشناسي  12

رتبه کل در سهميه و آخرين رتبه مجاز شده در دوره هاي روزانه و نوبت دوم گروه آزمايشي
علوم انساني :
رتبه کشوري (بدون اعمال سهميه)

32566
آخرين رتبه مجاز در سهميه
( دوره هاي روزانه ونوبت دوم )
رتبه کل در سهميه ماکزيمم نمره کل زير گروه ها
47869 12312 6409
کارنامه

انتخاب رشته

کنکور سراسری

رتبه در سهمیه

رتبه منطقه

رتبه کشوری

درصد دروس

نمرات خام

رتبه مجاز

گروه آزمايشي علوم انساني

ظرفیت ثبت پرسش و نظر تکمیل است. بعدا مراجعه کنید..
تلگرام شیمانا

کتاب های انتشارات شبقره